Przejdź do treści

Sprawozdawczość – ważne terminy

Przypominamy, że 31 marca 2024 r. upływa termin sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych za 2023 r. dla organizacji, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Uwaga: dzień wolny od pracy [w tym roku 31 marca to Niedziela Wielkanocna] nie przesuwa terminów zawartych w ustawie o rachunkowości na pierwszy dzień roboczy , jak to ma miejsce przy obliczaniu biegu terminów w przypadku procedur administracyjnych bądź podatkowych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza pewne ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych – jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy , sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmów złożenia takich oświadczeń.

Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.

Co do zasady 31 marca upływa termin na złożenie przez organizację zeznania podatkowego CIT-8 w urzędzie skarbowym. Jednakże z uwagi na to, że 31 marca 2024 r. przypada w Niedzielę Wielkanocną,
a 1 kwietnia 2024 r. to Poniedziałek Wielkanocny, zeznanie CIT-8 za 2023 r. najpóźniej można złożyć 2 kwietnia 2024 r.