Przejdź do treści

Statut

Statut Fundacji „Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

      § 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wieslawę Borczyk, zamieszkalą w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 39, nr PESEL 49010803429 zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Bartlomiejem Celewiczem w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. T. Kościuszki 20 za nr repertorium  „A” 10466/2010 dnia 17 grudnia 2010 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego”.

§ 2

 1. Siedzibą  Fundacji jest Nowy Sącz.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.    
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
 4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.
 5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki spolecznej.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posługiwać się własnym logo.

§ 5

Fundacja   może   ustanawiać   certyfikaty,   odznaki,   medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem działania Fundacji jest:

 1. Wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej a tym samym wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Upowszechnianie i ochrona praw i swobód obywatelskich.
 3. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa oraz profesjonalizacja instytucji i podmiotów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów.
 4. Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli.
 5. Rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.
 6. Wsparcie i profesjonalizacja sektora pozarządowego.
 7. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 8. Upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego i międzynarodowego.
 9. Upowszechnianie ekonomii społecznej.
 10. Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.
 11. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
 12. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy społeczeństwami.
 13. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 14. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.
 15. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 16. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 17. Wsparcie dla osób w wieku emerytalnym.
 18. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 19. Ochrona i promocja zdrowia.
 20. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 21. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 22. Propagowanie ekologii i ochrona środowiska.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych, doradczych oraz edukacyjnych.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
 4. Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji.
 5. Organizowanie imprez masowych.
 6. Organizowanie kampanii społecznych, produkcja spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej.
 8. Prowadzenie działalności badawczej.
 9. Opracowywanie ekspertyz, opinii i wystąpień.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 11. Wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting.
 12. Udzielanie stypendiów naukowych i socjalnych uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
 13. Organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych i staży.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 15 000 złotych ( słownie: piętnaście tysięcy złotych), z czego 5.000 złotych (slownie: pięć tysięcy zlotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. odsetek bankowych,
 6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.

Organy  Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 15

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i czlonka Zarządu Fundacji.

§ 16

 1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Rady lub Zarządu.
 2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka organu Fundacji. W takim przypadku jego członkostwo wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom organu, którego jest członkiem.

Oddzial 1.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Rada składa się z 3 – 5 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§ 18

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:
 3. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
 6. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 7. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,
 8. nienależytego wypełniania funkcji członka,
 9. istotnego naruszenia postanowień statutu.
 10. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali czlonkowie Rady za zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
 11. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu, członkowie Rady są powoływani do składu i odwoływani ze składu Rady głosami pozostałych członków Rady.

§ 19

Do Rady należy:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 5. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 7. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i Biura Fundacji,
 8. inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.

§ 20

 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

§ 21

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
 3. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 6. Każdy członek Rady ma jeden głos.

§ 22

 1. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
 2. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.
 3. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, wynagrodzenie swoich członków ustala Rada za zgodą Zarządu.

Oddzial 2.

Zarząd Fundacji

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2-5 członków, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§ 24

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadkach określonych w § 18 ust. 2.
 3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu za zgodą Rady mogą dokonać uzupełnienia składu Zarządu.

§ 25

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 i 3 oraz § 28 ust. 2 Statutu,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. podejmuje decyzję o przystąpieniu Fundacji do spółek,
 9. występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. podejmuje uchwałę o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego,
 11. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezstrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 26

 1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
 2. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.

§ 27

 1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy czlonkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku zarządu dwuosobowego uchwały zapadają jednogłośnie przy obecności wszystkich członków zarządu. 
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

§ 28

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytulu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Rada Fundacji.

Rozdzial V.

Sposób reprezentacji

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest:
 2. w przypadku zarządu dwuosobowego: każdy członek zarządu działający samodzielnie;
 3. w przypadku zarządu trzyosobowego i więcej:  prezes działający jednoosobowo albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie.
 4. W stosunkach pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków zarządu samodzielnie.
 5. W stosunkach pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik wyznaczony uchwałą Zarządu.

Rozdzial VI.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 30

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 2. PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 3. PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów pismienniczych prowadzona wyspecjalizowanych sklepach.
 4. PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna sprzetu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 5. PKD 47.91.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy lub internet.
 6. PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 7. PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 8. PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
 9. PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne.
 10. PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
 11. PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działnośc gastronomiczna.
 12. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek.
 13. PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
 14. PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet.
 15. PKD 58.19.Z – Pozostała działaność wydawnicza.
 16. PKD 63.91.Z – Działalność portali internetowych.
 17. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 18. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 19. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działaności gospodarczej i zarządzania.
 20. PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozowjowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 21. PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzetu rekreacyjnego i sportowego.
 22. PKD 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 23. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
 24. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 25. PKD 79.12.Z – Działaność organizatorów turystyki.
 26. PKD 82.11.Z – Działaność usługowa związana z administracyjną obsługa biura.
 27. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 28. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 29. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 30. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 31. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
 32. PKD 86.90.A – Działaność fizjoterapeutyczna.
 33. PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
 34. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.
 35. PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 36. PKD 93.19.Z – Pozostała działaność związana ze sportem.
 37. PKD 93.29.Z – Pozostała działaność rozrywkowa i rekreacyjna.
 38. PKD 94.99.Z – Działaność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 39. PKD 96.04.Z – Działaność związana z poprawą kondycji fizycznej.
 40. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 41. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 42. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 43. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdzial VII

Zmiana statutu

§ 31

Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Rozdzial VIII.

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji przy obecności co najmniej polowy czlonków.
 3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Rada Fundacji przeznaczy je na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 34

W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność Fundatora  do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Rada Fundacji, chyba że statut stanowi inaczej.