Przejdź do treści

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące Rad Seniorów

Już 11 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Celem ustawy jest modyfikacja obowiązującej regulacji dotyczącej gminnych rad seniorów, zmierzająca do zapewnienia większej skuteczności w powoływaniu tych rad, oraz stworzenie podstawy prawnej do powoływania rad seniorów na szczeblu powiatu i województwa.
Ustawa wprowadza jednolite regulacje w zakresie tworzenia rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego opierające się na następujących zasadach:

  • rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą utworzyć – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk – odpowiednio gminną, powiatową oraz wojewódzką radę seniorów (rozpatrzenie wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku odrzucenia wniosku kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy);
  • rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mają obowiązek utworzyć odpowiednio gminną, powiatową oraz wojewódzką radę seniorów, jeżeli z wnioskiem o utworzenie wystąpi wymagana ustawowo liczba mieszkańców danej gminy, danego powiatu oraz danego województwa, którzy ukończyli 60 lat (utworzenie rady seniorów następuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia poprawnego pod względem formalnym wniosku).

Ponadto ustawa uzupełnia zakres zadań własnych gminy, zadań powiatu i zadań województwa o sprawy polityki senioralnej.

Tekst ustawy dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000572