Przejdź do treści

Sprawozdanie z działalności fundacji

Przypominamy, że fundacje corocznie składają właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Obejmuje ono najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, które pozwalają ocenić prawidłowość realizacji jej celów statutowych.

Sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji.

Sprawozdanie należy złożyć do końca roku kalendarzowego za rok ubiegły.

1 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r., które określa jednolity wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji.

Treść Rozporządzenia wraz ze wzorem formularza jest dostępna na stronie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002791

Powyższy obowiązek nie dotyczy fundacji posiadających status OPP, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.