Przejdź do treści

NGO – terminy sprawozdawcze za 2022 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na wykonanie niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia został opublikowany 16 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Co do zasady ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego oraz zapłaty ewentualnego podatku mija 31 marca. Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie wówczas termin na złożenie zeznania i wpłaty podatku upływać będzie 30 czerwca 2023 r. 
W projekcie rozporządzenia wskazano, że będzie ono tyczyło się wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W poprzednich latach, z uwagi na pandemię COVID-19, organizacje pozarządowe miały więcej czasu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Jak wynika z komunikatu Ministra Finansów w 2023 r. nie jest planowane przedłużenie ww. terminów.

W związku z powyższym należy pamiętać, że:

a) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego ma nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania za 2022 rok upływa 31 marca 2023 r.

b) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez władze organizacji określone w statucie, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok upływa 30 czerwca 2023 r.

c) w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do Krajowej Administracji Sądowej [ dot. organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej]. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca 2023 r., to termin jego wysłania mija 15 lipca 2023 r.
[WAŻNE: Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KAS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia].

Więcej informacji:

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/wyjasnienia-esf/mf-terminy-sprawozdawcze-za-2022-r/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12369504