Przejdź do treści

„Aktywni+” edycja 2024 – nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór ofert w konkursie edycji 2024 Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Wnioski można składać od 13.05.2024 r. do 3.06.2024 r.

Głównym celem Programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego przez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Najważniejsze informacje:

  • 4 priorytety Programu:

I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

  • Ofertę należy wypełnić i złożyć w Generatorze Obsługi Dotacji – https://das.mrips.gov.pl
  • Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
  • Beneficjentami ostatecznymi działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej [dot. Priorytetów I-III]. W priorytecie IV dopuszczalny jest udział młodszych beneficjentów ostatecznych i wynosi on maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami, jednakże odbiorcami wszystkich aktywności zaplanowanych w ramach projektu muszą być również osoby w wieku 60 lat i więcej.
  • Realizacja zadań może rozpocząć się najwcześniej 1.05.2024 r., a zakończyć najpóźniej 31.12.2024 r.
  • Wartość dotacji wynosi od 25 000 zł do 250 000 zł.
  • Obowiązkowy wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy, wkład osobowy (niefinansowy) lub kompilację tych wkładów.

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 28 czerwca 2024 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa – kliknij TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać od 13 maja do 3 czerwca 2024 r. pod numerem telefonu 538 117 264 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.