Przejdź do treści

20 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została uchwalona 24 kwietnia 2003 r., czyli dokładnie 20 lat temu. Natomiast przepisy weszły w życie 29 czerwca 2003 r.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ww. aktu prawnego jego przyjęcie miało stanowić pierwszy krok do kompleksowego uregulowania zasad i form współpracy władz publicznych z trzecim sektorem, a także systemowego ułożenia relacji pomiędzy wolontariuszami a instytucjami korzystającymi z ich świadczeń.

Niewątpliwie przedmiotowa ustawa to jeden z najważniejszych aktów prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Zgodnie z art. 1 ustawy, reguluje ona:

  • zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d [dot. opieki nad Polonią i Polakami za granicą];
  • zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
  • zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;
  • zasady tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego
  • warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

Tekst ustawy można pobrać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych –
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873