czwartek, 24 Maj 2018


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

Działania w Partnerstwie

Aktywne i skuteczne gminne rady seniorów w Polsce

Projekt zakłada realizację zróżnicowanych działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych dedykowanych osobom 60+ będących członkami gminnych rad seniorów oraz liderom/przedstawicielom organizacji seniorskich obejmujących:

  1. organizacje i przygotowanie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia radnego gminnej rady seniorów”, w ramach którego osoby 60+ (członkowie działających gminnych rad seniorów), będą mogły pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wypełniania obowiązku radnego (10 warsztatów da 100 osób, pakiet wsparcia doradczego);
  2. wsparcie procesu tworzenia nowych gminnych rad seniorów w Polsce obejmujące organizację cyklu warsztatów „Akademia Obywatela Seniora” oraz indywidualne doradztwo (3 warsztaty dla 36 osób, pakiet wsparcia doradczego);
  3. opracowanie i dystrybucja publikacji „Niezbędnik partycypacyjny seniora” - dedykowanej w szczególności członkom działających gminnych rad seniorów jak również osobom, które chcą zaangażować się w prace tego typu ciał (nakład 1000 sztuk);
  4. promocję projektu. Projekt realizowany w okresie: 1 czerwiec do 31 grudzień 2016 r.
 
FORUM III WIEKU 2015

Już po raz siódmy, liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju w dniach od 9 do 12 września 2015 r. podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów  dyskutować  o problemach przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Inauguracja konferencji miała miejsce 9 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Przybyłych gości powitała pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW. Najważniejszym punktem programu była debata na temat: „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość”. Po debacie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył mec. Wie­sławie Borczyk –Honorową Odznakę Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu”).

Wieczorem dla uczestników Forum odbył się uroczysty koncert zespołu Sądeczanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

10 września uczestnicy Forum III Wieku wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w licznych debatach, posłuchać panelistów zaproszonych z wielu krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej oraz USA. Organizatorzy Forum III Wieku (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku) zorganizowali w Krynicy Zdrój dwa panele na temat:

  1. Demografia a gospodarka – ekonomiczne wyzwania procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na świecie. Srebrna Gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  2. Miasta/ Gminy przyjazne starzeniu się społeczeństwa – samorząd terytorialny a zmiany demograficzne

Sesja plenarna w trzecim dniu Forum III Wieku rozpoczęła się od przedstawienia przez panią dr hab. Prof. nadzw. Zdzisławę Zacłonę - Przewodniczącego Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładu na temat wyzwań i perspektyw rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w latach 2015-2020.

Tematyka pierwszego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był red. Wojciech Molendowicz, koncentrowała się wokół zagadnień związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem seniorów.

Drugą część sesji wypełniły panel dyskusyjny Regionalne Forum UTW - Małopolskie doświadczenia w zakresie inicjatyw proseniorskich.

W ostatnim dniu pobytu na Sądecczyźnie goście Forum III Wieku zwiedzili także uzdrowisko Wysowa oraz Muszy­nę, gdzie oglądali wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

W wydarzeniu wzięło udział 200 osób w tym z 46 UTW z Polski.

 
Forum III Wieku - wrzesień 2014

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW już po raz 4 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

W dniach 3-6 września 2014 roku miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych, liderzy UTW z Polski i zza granicy.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat „Polityka senioralna w Polsce – wyzwania XXI wieku”. Po niej odbyła się prezentacja wyników badań dotyczących seniorów: „Zoom na rady seniorów”. Tego samego dnia odbyły się także warsztaty „Rady Seniora – wybrane zagadnienia praktyczne”. Podsumowaniem dnia był występ regionalnego zespołu „Sądeczanie”

Na II dzień Forum III Wieku składał się udział grupy ponad 150 przedstawicieli UTW z Polski w dwóch panelach dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Temat pierwszego panelu brzmiał: „Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności”, a drugi: „Ekonomia przyjazna seniorom, srebrna gospodarka”.

III dzień rozpoczął się wykładem pn: „Zaangażowanie organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów”. Następnie odbyły się dwie debaty pn.: „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych” i „Regionalne Forum UTW – dobre praktyki w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce”. Tego samego dnia po południu odbyły się warsztaty: „Akademia Liderów Małopolskich UTW”.

Ostatniego dnia po śniadaniu odbyło się podsumowanie Forum.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział łącznie blisko 200 osób.

 
Seniorzy dają Radę!

Projekt "Seniorzy dają Radę!" realizowany od 01.04.2014 do 31.12.2014 roku zakłada realizację pakietu działań badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych skierowanych do seniorów oraz organiozacji seniorskich ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) obejmujących:

1. przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw seniorów i organizacji seniorskich w zakresie udziału w tworzeniu i działaniu gminnych rad seniorów,

2. organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatels Seniora",

3. animację tworzenia rad seniorów na obszarze realizacji projektu,

4. opracowanie i dystrybucję poradnika pt. "Rada seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia",

5. promocja projektu.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu partycypacji społecznej osób starszych poprzez wzrost ich współuczestnictwa w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym w ramach gminnych rad seniorów.

 

 
Limanowska Poradnia Obywatelska

Od 1 stycznia 2014 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Limanowska Poradnia Obywatelska". Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Limanowa i powiatu limanowskiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

  1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) cyklu praktycznych broszur o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Mam prawo”.
  2. utworzenie i prowadzenie Limanowskiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 2 z 4

 

Nasi Partnerzy