wtorek, 13 Kwi 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejski Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: [18] 443-57-08.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego[projektu].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego[projektu].
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  1. jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  2. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu (obsłudze kadrowo-płacowa). 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego
w ramach realizacji zadania publicznego.

10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy