wtorek, 13 Kwi 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR KORESPONDENCJA

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR KORESPONDENCJA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejski Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: [18] 443-57-08.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e) i f ) RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Administratora.


4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:

  • pracownikom i osobom delegowanym,
  • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług informatycznych.
  • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.


7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych.


8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.


10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

WERSJA PDF - KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR KORESPONDENCJA

System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy