wtorek, 19 Sty 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 


Dzisiaj jest: Wtorek
19 Stycznia 2021
Imieniny obchodzą
Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina,
Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta,
Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara

Do końca roku zostało 347 dni.
Zodiak: Koziorożec
Wysłuchanie publiczne i ustawa o petycjach
 
 
Biuletyn Kompas - Wysłuchanie publiczne i ustawa o petycjach - nowe otwarcie w dialogu władz z obywatelami >

Wiele wskazuje na to, że możemy właśnie obserwować zmianę jakościową, jeśli chodzi o standardy angażowania obywateli w podejmowanie decyzji publicznych w Polsce. 8 października br. odbyło się pierwsze w historii Senatu RP wysłuchanie publiczne projektu nowej ustawy, co umożliwiła ostatnia zmiana w Regulaminie tej instytucji. Zgodnie z art. 80 ust. 1b tego dokumentu, komisje rozpatrujące projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu, wskazując dzień i godzinę jego przeprowadzenia. Uchwałę tę oraz informację dotyczącą miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego ogłasza się na senackiej stronie internetowej, co też miało miejsce w tym przypadku (zob. http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5646,pierwsze-wysluchanie-publiczne-w-senacie.html). Szczegółowe zasady przeprowadzania takiego wysłuchania publicznego określa art. 80a tego samego Regulaminu Senatu RP. Prawo do udziału w wysłuchaniu publicznym przyznaje się tam każdemu, kto zgłosi komisjom senackim zainteresowanie co najmniej siedem dni przed dniem wysłuchania. Osoba taka powinna w tym samym momencie wskazać też interes, którego w danej regulacji zamierza chronić lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.


Nie jest zapewne przypadkiem, że wspomniane pierwsze tego typu wysłuchanie było poświęcone senackiemu projektowi ustawy o petycjach, wniesionemu do Marszałka Senatu na początku stycznia br. (druk nr 285). Głównym uzasadnieniem dla podjęcia tej inicjatywy ustawodawczej była potrzeba wypełnienia dyspozycji art. 63 Konstytucji RP, który wprowadza do tej pory nie wypełniony obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji (obecnie jedynym miejscem, gdzie występuje ta instytucja, choć w sposób nie pozbawiony mankamentów, jest art. 221 KPA). Przyjęcie takiego aktu prawnego pozwoliłoby na skuteczniejsze wykorzystanie instytucji petycji i w ten sposób upowszechnienie tego podstawowego mechanizmu partycypacji publicznej. Na potrzebę podjęcia podobnego działania wielokrotnie wskazywał ISP w publikowanych ekspertyzach oraz podczas organizowanych konferencji (zob. http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1196.html).

O obecnej inicjatywie ustawodawczej, która wyszła z gremium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pisaliśmy już w lutym br. na łamach monitoringu „Decydujmy razem” (zob. http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1212.html). Nie tylko przedstawialiśmy wtedy podstawowe założenia planowanej ustawy, lecz również wskazywaliśmy w pierwotnej wersji dokumentu pewne zapisy, wzbudzające naszym zdaniem wątpliwości. W tym miejscu warto zrobić krok dalej i przybliżyć kilka postulatów, jakie pojawiły się podczas ostatniego senackiego wysłuchania publicznego w tej sprawie.

Praktycznie wszyscy uczestnicy zgromadzeni 8 października w sali Senatu wypowiadali się z dużą aprobatą o podjętej przez senatorów inicjatywie ustawodawczej. Zauważyli, że odpowiada ona na palącą potrzebę naszego społeczeństwa i pozwoli wzmocnić partycypację publiczną w naszym kraju. Wskazywano jednak również na pewne mankamenty obecnych zapisów. Jednym z nich jest określony w art. 12 omawianego projektu 3-miesięczny termin na rozpatrzenie petycji, który może być w określonych okolicznościach przedłużony o dalsze 3 miesiące. Zdaniem uczestników spotkania może to znacznie spowolnić dialog obywateli z władzą i zniechęcić tych pierwszych do korzystania z tego mechanizmu.

Inną poruszaną kwestią był zakres obowiązku publikowania na stronie internetowej adresata petycji informacji o jej złożeniu. Obecnie art. 10 ust. 1 projektu ustawy mówi o umieszczaniu tam tylko zwięzłego opisu treści petycji. Część uczestników wysłuchania publicznego podkreślała, że to zbyt mało, by możliwe było dokładniejsze rozeznanie się w przedmiocie danej petycji (także w kontekście wystąpienia tzw. petycji wielokrotnej – o tym za chwilę). Dlatego postulowano, by publikowany był także skan całego dokumentu, co dodatkowo sprzyjałoby zwiększeniu poziomu przejrzystości życia publicznego w naszym kraju. Inne głosy podkreślały, że nie należy w tym samym momencie rezygnować z publikowania też krótszej informacji, pozwalającej rozeznać się szybko w temacie danego dokumentu i ocenić swoje zainteresowanie. W rezultacie wskazywano potrzebę umieszczania na odpowiedniej stronie obu materiałów. Z drugiej strony, nie jest jasne, kto i na jakiej podstawie miałby ustalać, które informacje nt. danej petycji są ważne i powinny się znaleźć w takiej skrótowej informacji.

W odniesieniu do petycji wielokrotnej (art. 13) pojawiły się dwie dalsze kwestie. Po pierwsze, wskazano na niejasność kryteriów oceny, kiedy jedna petycja jest podobna do drugiej. W szczególnym stopniu dotyczy to sytuacji pojawienia się nowych argumentów i okoliczności (przyczyn) dla złożenia petycji w sprawie, która była już poruszana w innym piśmie tego typu. Stąd potrzeba dokładniejszego dookreślenia, kiedy można odrzucić petycję z powołaniem się na okoliczność wcześniejszego rozpatrzenia podobnej. Po drugie, pojawił się postulat wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego podpisywanie się pod petycją już złożoną przez inne podmioty, zainteresowane tą samą tematyką (wyrażania przez nie w ten sposób poparcia dla danej idei). W takim wypadku potrzebny byłby jednak klarowny system informowania obywateli o już zgłoszonych petycjach. Na spotkaniu jako przykład idącego w dobrym kierunku rozwiązania tej kwestii wskazano przykład brytyjski. Na Wyspach funkcjonuje jeden „adres” (portal), pod którym zgłaszane są wszystkie petycje i potem kierowane do odpowiednich urzędów lub instytucji.

Podczas wysłuchania kolejny raz pojawił się też, zgłaszany już m.in. przez ISP, zarzut odnoszący się do art. 5 projektu ustawy. Wyłączono w nim podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową z możliwości złożenia petycji w sprawie projektu aktu normatywnego będącego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu, Senatu w sytuacji, gdy podmioty takie prowadzą działalność lobbingową dotyczącą tego właśnie projektu. Obecność takiego zapisu mogłaby stanowić ograniczenie konstytucyjnego uprawnienia do składania petycji przysługującego każdemu obywatelowi, a więc także zawodowemu lobbyście. Poza tym, jak się wydaje, przewidziane w projekcie sposób formułowania treści petycji oraz etapy procesu postępowania z nią określone zostały w na tyle jawny sposób, że nie powinniśmy mieć do czynienia z zagrożeniem kontroli nad przejrzystością procesu stanowienia prawa w przypadku złożenia petycji przez zawodowego lobbystę.

Podsumowując, wypada zauważyć, że zarówno jakość jak i forma składanych na omawianym wysłuchaniu publicznym postulatów oraz sam jego sprawny przebieg wskazują, że wprowadzona do regulaminu Senatu instytucja zdała egzamin. Natomiast głosy wypowiadane przez uczestników tego zgromadzenia, jak i większość zapisów planowanej ustawy pozwalają sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze do szerszego otwarcia łatwiejszego dostępu obywateli do możliwości zgłaszania własnych spraw do właściwych do ich rozpatrzenia instytucji publicznych. Funkcjonowanie takiego mechanizmu w Polsce na pewno stałoby się w dalszej perspektywie mechanizmem edukacji obywatelskiej dla wielu Polaków. Pozwoliłoby im w praktyce dowiedzieć się, na czym polega aktywne angażowanie się w sprawy związane z dobrem wspólnym czy nawet wchodzenie w dialog z władzą w celu realizacji potrzeb własnych lub dotyczących wąskiej grupy osób.

Autorzy projektu senackiego, zgodnie z regulaminem, mają teraz 30 dni na odniesienie się do zgłoszonych uwag i opublikowanie odpowiedzi na stronach internetowych Senatu RP. Na pewno będziemy dalej przyglądać się pracom nad ustawą o petycjach i wrócimy w odpowiednim momencie do tematu w ramach niniejszego monitoringu.


Autor: Filip Pazderski

Źródła: www.senat.gov.pl/, www.isp.org.pl/, materiały własneTekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
odwiedź nas w sieci >
 
Facebook bądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy , nie przegap ciekawych zaproszeń >
 
Obserwatorium Równości Płci na Facebooku >
 
Kwartalnik Trzeci Sektor na Facebooku >
 
YouTube oglądaj filmowe relacje z naszych wydarzeń >
 
Flickr odwiedzaj galerię naszych zdjęć, które robimy podczas wielu wydarzeń >
 
Twitter śledź nas na Twitterze >
 
Scribd ściągaj najświeższe publikacje ISP >
 
Blog Apetyt na Europę >

 
Aby zrezygnować z otrzymywania Aktualności ISP, proszę kliknąć tu: REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI
Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.
Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Instytutu Spraw Publicznych.
Wedle obowiązujacego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy.
 
Instytut Spraw Publicznych | ul. Szpitalna 5 lok. 22 | 00-031 Warszawa | tel. (22) 556 42 60 | www.isp.org.pl 
Zielona Księga - System stanowienia prawa w Polsce

Niedawno opracowana została tzw Zielona Księga - dokument stanowi dorobek konsultacji eksperckich prowadzonych przez ponad 2 lata w ramach Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP.

Dokument powstał z myślą o wykorzystaniu potencjału społeczeństwa obywatelskiego we współtworzeniu dobrego prawa sprzyjającego rozwojowi całego społeczeństwa.

Aby się z nim zapoznać kliknij tutaj.

 
Uboższy i głupszy świat bez "srebrnego" głosu

 

W panelu dyskusyjnym, na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju w dniu 5 września 2013 roku, pn. "Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013", poświęconym kwestiom związanym z rolą obywateli w umacnianiu ich praw poprzez aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego wzięło udział jako słuchacze blisko 200 osób – w tym goście z zagranicy. Dzięki temu panel nabrał charakteru miejsca ponadnarodowej wymiany informacji oraz upowszechnienia dobrych praktyk w całej Unii Europejskiej.

W panelu wzięli udział: Róża Thun – europosłanka, Michał Szczerba – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, goście z zagranicy Hanna Severinnsen - Menager Projektów, Komitet Helsiński w Danii oraz Karl Erik Olsson – prezes Związku Szwedzkich Emerytów. Moderatorem panelu była Barbara Imiołczyk – z Komisji Ekspertów i Rad Społecznych, działająca przy RPO, a komentatorem była socjolog z UW – Magdalena Rosochacka Gmitrzak. Zamiast Gościa specjalnego – Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza w panelu wzięła udział w jego zastępstwie – Wiceminister Małgorzata Marcińska.

Ona też jako pierwsza wystąpiła z wypowiedzią, w czasie której mówiła o planach Ministerstwa na przyszłość: „W przyszłym okresie programowania będziemy stawiać na wypracowanie przede wszystkim standardów usług opiekuńczych oraz standardów aktywnego starzenia się społeczeństwa obywatelskiego.(…) Hasło na kolejny rok programowania to udział seniorów w życiu lokalnym, regionalnym.”

Realizacjom tych działań będzie służyć zmiana w ustawie o samorządzie terytorialnym – wprowadzenie gminnych rad seniorów, które będą jednocześnie stanowiły – jak powiedział Michał Szczerba „pewnego rodzaju pilotaż, pilotaż aktywności środowisk seniorskich, aktywności organizacji pozarządowych, aktywności UTW.”

Róża Thun rozpoczęła swoją wypowiedź od sportowego porównania chwytania pomysłów jak piłek, by następnie przejść do właściwej wypowiedzi kierując uwagę zebranych gości na prawa seniora w Unii Europejskiej, które niczym nie różnią się od praw pozostałych obywateli.

W dalszej części wypowiedzi zwróciła uwagę na to jak wiele dobrego dla UE mogą wnieść ludzie starsi. Podała przykłady polityków którzy dopiero po przekroczeniu „srebrnego” wieku rozwinęli swoje skrzydła działając na rzecz instytucji UE, a byli to m.in.: Robert Schuman, Jerzy Buzek. Pani Europoseł wspomniała też o działalności politycznej 82-letniej posłanki z Luksemburga, prawdopodobnie jednej z najstarszych osób działających w polityce nie tylko w Europie ale i na świecie.

Mocnym akcentem wystąpienia było stwierdzenie, że to jest lenistwo ze strony osób starszych, że nie chcą angażować się w działania polityki czy chociażby środowiska lokalnego, bowiem: „Europa koniecznie potrzebuje waszej wiedzy, waszego doświadczenia i waszych umiejętności. Bez głosu „srebrnego” świat będzie uboższy i biedniejszy, a przede wszystkim głupszy.”

Angażowanie się seniorów jest konieczne – podkreślała: „My musimy się mobilizować, aby walczyć, aby ten świat który pozostawimy swoim dzieciom i wnukom, był lepszy niż ten który myśmy odziedziczyli.”

Poseł Szczerba rozpoczął swoją wypowiedź słów: „Do starości powinniśmy się przygotowywać my jako ludzie i każdy z nas z osobna, inwestując w naszą wiedzę, potencjał, ale także do starości powinniśmy się przygotowywać jako państwo jako miasta, jako gminy.”

Następnie opowiedział o pomyśle zorganizowania gminnych rad seniorów, które staną się podstawą, pierwszym etapem budowania modelu, formy reprezentacji osób starszych w państwie.

Rady seniorów będą tym samym: „ciałami konsultacyjnymi, ciałami doradczymi oraz ciałami inicjującymi.”

Niezwykle ciepłe słowa skierował do uczestników panelu, członków UTW z całej Polski i z zagranicy: „UTW stał się autentycznym ruchem, stał się również nie tylko inkubatorem aktywności osób starszych w środowisku lokalnym ale także partnerem do wspierania polityki państwa, na każdym szczeblu, także gminnym.”

Na zakończenie spotkania Pani wiceminister Marciniak zapewniła o kontynuacji programu ASOS i niezwykłej sile hasła „aktywne starzenie”, które nie może być pustym hasłem, bowiem niesie ze sobą przesłanie dla seniorów.

A Róża Thun zaakcentowała na zakończenie: „Musimy zmieniać nastawienie społeczeństwa do starszych ludzi, musimy zmieniać nastawienie swoje starszych ludzi do siebie samych i do świata. My musimy siebie traktować poważnie i znać naszą własną wartość. (…) Państwo mogą zmieniać prawo. Jak patrzę na ilość osób na tej sali to sobie myślę, czemu seniorzy nie mogą być radnymi? Po prostu trzeba się zorganizować pójść i wybrać. (…) Traktujmy się na serio.”

 
Panel: Obywatel Senior na Forum III Wieku

Tematem panelu „Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013” będą zagadnienia związane z Europejskim Rokiem Obywateli – ustanowionym przez Parlament Europejski 23 października 2012 r. na wniosek Komisji Europejskiej. Europejski Rok Obywateli stanowi okazję do zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków związanych z obywatelstwem Unii w celu umożliwienia obywatelom pełnego korzystania z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania w innym państwie członkowskim, prawa wystąpienia z europejską inicjatywą obywatelską, czy prawa do zabezpieczenia społecznego, w tym prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. W ramach panelu dyskutowane będą m.in. kwestie związane z rolą obywateli w umacnianiu ich praw poprzez udział w społeczeństwie obywatelskim i życiu demokratycznym, czynnego angażowania się w życie polityczne Unii oraz bezpośredni udział w kształtowaniu prawa Unii. Panel będzie również miejscem ponadnarodowej wymiany informacji oraz podnoszenia świadomości i upowszechniania dobrych praktyk w całej Unii.

Aktualny program Forum znajdziecie Państwo tutaj.

 
7 zasad konsultacji obywatelskich

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

http://wartowiedziec.org/attachments/article/15956/7_zasad.pdf

oraz z programem konferencji pn

"Debata Państwo 2.0 Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań" , która odbędzie się

27 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej Warszawie

http://wartowiedziec.org/attachments/article/15956/panstwo_2_0.pdf

 
Fotorelacja z "Zielonego Dołu"

21 i 22 czerwca 2013 roku zostało utworzone stoisko informacyjno-edukacyjne na temat ERO 2013 dla seniorów, w Ośrodku "Zielony Dół" w Krakowie. Gościem specjalnym była Pani dr Marzena Breza Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która omawiała m.in wyniki Programu ASOS - Aktywizacji Społecznej Osób Starszych oraz wspólnie z uczestnikami spotkania zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW konsultowała "Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020" - dokumentu nad, którym prace trwają od kilku miesięcy.

Zdjęcia z wydarzenia znaleźć można w Galerii.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617następnaostatnia »

Strona 13 z 17

 

Nasi Partnerzy