Projekt „Cyfrowy Świat bliżej seniora”

Projekt „Cyfrowy świat bliżej seniora” realizowany jest w ramach programu Aktywni + Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany w okresie od maja do grudnia 2022 roku.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, przełamanie barier funkcjonujących w tym obszarze oraz podniesienie bezpieczeństwa w korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szczególności poprzez:

 • ułatwienie seniorom – liderom organizacji seniorskich wprowadzania i realizowania w ramach działalności tych podmiotów programów edukacji cyfrowej adresowanych do osób starszych,
 • wyposażenie seniorów – liderów organizacji seniorskich w kompetencje informatyczne niezbędne do sprawniejszego zarządzania podmiotami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych drogą elektroniczną,
 • ułatwienie dostępu do profesjonalnego wsparcia doradczego w obszarze szeroko rozumianego poruszania się przez seniorów po świecie nowoczesnych technologii ze szczegolnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa w tym zakresie,
 • podniesienie poziomu umiejętności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przy wykorzystaniu technologii informatycznych w szczególności generatorów wniosków,
 • upowszechnienie wśród seniorów e-usług publicznych ze szczegolnym uwzględnieniem profilu zaufanego oraz nowych narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku 60 + będące liderami/przedstawicielami org. seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, które chcą pozyskać informację, wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania działań upowszechniających w środowisku osób starszych nowoczesne technologie.

Zadania projektowe:

1.Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego Cyfrowi Liderzy Organizacji Seniorskich,

 1. Opracowanie i ogólnopolska dystrybucja cyklu broszur edukacyjno-informacyjnych pn. „E-usługi publiczne dla seniora”,
 2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie”.

Rezultaty projektu:

 • zostanie zorganizowanych 5 edycji warsztatów pn. „Cyfrowi Liderzy Organizacji Seniorskich”, każda po 21 godz. lekcyjnych, w każdej weźmie udział średnio 12 uczestników, łącznie 60 osób,
 • dla uczestników w/w warsztatów zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar 240 godzin w ramach którego zostanie udzielonych co najmniej 150 porad i konsultacji,
 • zostaną opracowane i wydane 3 broszury edukacyjno-informacyjne „E-usługi publiczne dla seniora” – każda w nakładzie 15 000 szt., które następnie będą dystrybułowane do 700 organizacji seniorskich w całej Polsce,
 • w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie” odbędzie się 480 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 300 porad i konsultacji,
 • ze wsparcia projektowego skorzysta bezpośrednio co najmniej 100 beneficjentów, a pośrednio ok. 700 organizacji seniorskich.
Czcionka
Kontrast