Rada Działalności Pożytku Publicznego – WARTO WIEDZIEĆ

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jakie są kompetencje Rady?

Do jej zadań należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego;
4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
6) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych
przypadkach naruszenia tych standardów;
7) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Kto wchodzi w skład Rady?

Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:

  • przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
Kadencja Rady trwa 3 lata.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/pozytek/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego2

Czcionka
Kontrast