O projekcie OBYWATELE PARTYCYPUJĄ LOKALNIE – AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!

Celem ogólnym projektu jest zwiększanie poziomu aktywności i samoorganizacji obywatelskiej
jako warunku koniecznego dla budowania i powiększania kapitału społecznego szczególnie na
szczeblu lokalnych wspólnot samorządowych.

Projekt zakłada wdrożenie pakietu działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych dedykowanych osobom, które działają już w organizacjach obywatelskich jak również tym, które chcą rozpocząć aktywną działalność w sferze lokalnej np. w ramach rad działalności pożytku publicznego czy gminnych rad seniorów (dalej również: RDPP i GRS).

Działania obejmować będą w szczególności:

  • Organizację i przeprowadzanie cyklu warsztatowo – doradczego Akademia Aktywnego Obywatel;
  • Prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla działających i tworzących się organizacji pozarządowych/ciał dialogu obywatelskiego;
  • Opracowanie i dystrybucję publikacji „Dobre praktyki partycypacji publicznej w Polsce”.

Grupę bezpośrednich adresatów niniejszego przedsięwzięcia stanowią:

  • osoby będące liderami/przedstawicielami organizacji pozarządowych chcące pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania/realizowania różnorodnych inicjatyw w ich społeczności lokalnej w tym tworzenia i działania w ramach rad działalności pożytku publicznego czy też gminnych rad seniorów.
  • osoby fizyczne, które chcą w przestrzeni lokalnej podjąć i realizować inicjatywę o charakterze obywatelskim np. założyć nowa organizacje pozarządowa, zainicjować procedurę tworzenia ciała partycypacyjnego w swojej gminie (np. gminnej rady seniorów), skorzystać z instrumentu inicjatywy społecznej, napisać wniosek do budżetu obywatelskiego.

Pośrednimi odbiorcami projektu będzie całe środowisko organizacji obywatelskich w Polsce jak również funkcjonujące ciała dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem rad działalności pożytku publicznego oraz gminnych rad seniorów.

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.12.2022